Административно и информационно обслужване и етажна собственост

Административно и инфорционно обслужване

 УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ АИО 

Наименование на  услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата (в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

Издаване на удостоверение за

раждане – оригинал

1.Искане

2. Лична карта

3. Заверен препис от акт за раждане, съставен в чужбина

4. Съдебно решение

удостоверение

   

веднага

     

Издаване на удостоверение за

сключен граждански брак–

оригинал

1. Заявление и декларация

/при сключване на граждански брак/

2.Медицинско свидетелство - 2бр.

3.Данни за свидетелите

4.Фактура за платена такса ритуал

5. Лични карти на заявителите/за сверка/

6.Искане

/при пресъставяне на граждански брак/

7.Други

удостоверение

           

Заверка на документи по

гражданско състояние за чужбина

1.Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

заверка

7

3

веднага

5

   

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ промяна в обстоятелства - преведен и легализиран

акт

7

х

х

х

х

х

Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство

1. Молба по образец

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ произхода

преписка

30

х

х

10

х

х

Издаване на удостоверение за

верен ЕГН чрез ТЗ “ГРАО”

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ промяна в обстоятелства

 

удостоверение

7

         

Издаване на удостоверение за наличие или липса на ограничаване или лишаване от родителски права или поставяне под запрещение

1.Искане

2. Лична карта

3. Други удостоверяващи документи

4. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

1.Искане

2. Лична карта

3. Документ,удостоверяващ факти и обстоятелства

х

30

15

х

100

150

х

Служебно изискване и връчване на дубликати от удостоверения и преписи от актове за гражданско състояние от други общински администрации

Искане от кореспондент

дубликат

7

3

веднага

х

х

х

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

препис

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

препис

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

1. Искане

2.Документ отразяващ промяната

3. Лична карта

4. Документ за платена такса

 

14

х

х

20

х

х

Издаване на справки по искане

на съдебни изпълнители

1.Писмо от кореспондент

2.Документ за платена такса

удостоверение

7

х

х

5

х

х

Вписване на сграда(вход) по чл.46 б, от ЗУЕС

1.Уведомление

2. Протокол от Общо събрание на етажната собственост

вписване

14

х

х

х

х

х

Вписване на сдружение на собствениците в публичен регистър на сдруженията

1. Заявление

2.Списък на собствениците

3.Заверено копие от протокола на УС

4.Заверено копие от приетото споразумение

5.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

6. Протокол от Общо събрание на етажната собственост

 

вписване

х

х

х

х

х

х

Издаване на Удостоверение за

регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС

1.Регистрирано сдружение

удостоверение

х

х

х

х

х

х

Издаване на документ на Председател/Управител на УС/ за заемана длъжност

 

1.Заявление

2. Протокол от общо събрание на етажната собственост

3. Удостоверение от Агенция по вписвания

карта

х

х

х

х

х

х

 Заявление за постоянен адрес /регистрация/  

1.Заявление

2.Декларация по чл.92, ал.6

3.Декларация по чл.92, ал.3
 удостоверение  x x  веднага  x x 2,50

 Заявление за настоящ адрес

/регистрация/

 

1.Заявление

2.Декларация по чл.92, ал.6

3.Декларация по чл.92, ал.3
удостоверение  x  x веднага  x  x  2,50
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояие

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение 7 3 веднага 5 7,50 10


УСЛУГИ ОТ КМЕТСТВА ПО СЕЛА

Наименование на услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

(заявление,документзасамоличност,документза платенатакса,друг(какъв?)

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

1. Искане

2.  Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак– дубликат

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

1. Съобщение за смърт

2. Документ за самоличност на починалото лице

3. Съдебно решение

препис-

извлечение

   

веднага

х

х

х

Издаване на препис-извлечение

от акт за смърт завтори и следващ път

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

4. Проверка на правен интерес

препис-

извлечение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

1. Искане

2. Съдебно разпореждане

3. Квитанция за платена такса

4. Лична карта

Удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за наследници

1.Искане

2. Квитанция за платена услуга

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за семейно положение

1.Искане

2.Лична карта

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

1.Искане

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за

съпруг/а и родствени връзки

1. Искане

2.Лична карта

3.Документ,удостоверяващ промяна в обстоятелства

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

1.Искане

2.Лична карта

3.Акт зараждане

4.Акт за сключен брак

5. Съдебно решение

6.Други удостоверяващи документи

7.Квитанция за платена услуга

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

1.Искане

2. Док.от чужбина за дата на раждане и сем. положение на чужденеца

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1. Искане

2.Лична карта

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1. Искане

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

1. Искане

2. Лична карта

3. Квитанция за  платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

1. Искане

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

х

х

веднага

х

х

2,5

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1. Искане

2.Лична карта

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

1. Искане

2.Лична карта

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

1. Искане

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

х

х

веднага

х

х

2,5

Възстановяване или промяна на име

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ промяна в обстоятелства

4.Квитанция за платена такса

вписване

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Промяна в актовете за

гражданско състояние

1.Искане

2.Документи, свързани с искането

3.Документ за платена такса

вписване

7

х

х

х

х

х

Издаване на преписи на удостоверения или на препис- извлечения от съставени актове за ГС

1.Искане

2. Документ за самоличност

3.Доокумент за платена такса

препис-

извлечение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Искане от кореспондент

съгласно искането

х

х

х

х

х

х

Присвояване на ЕГН

1. Искане

2. Лична карта

3.

4.Удостоверение за раждане или др. удостоверяващи документи

заверено ЕГН

до

7

х

х

3,5

х

х

Удостоверяване на даннии справки по регистри за гражданско състояние за минали години

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

Удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1.Искане

2.Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

1. Искане

2.Лична карта

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

5,25

7

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

1. Искане

2. Лична карта

3. Официален документ, доказващ грешката или пропуска

4. Съдебно решение

вписване

7

х

х

х

х

х

Издаване на други видове удостоверения въз основа на регистъра на населението

1. Искане

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

 Заявление за постоянен адрес /регистрация/  

1.Заяление

2.Декларация по чл.92, ал.6

3.Декларация по чл.92, ал.3
 удостоверение  x x  веднага  x x 2,50

 Заявление за настоящ адрес

/регистрация/

 

1.Заявление

2.Декларация по чл.92, ал.6

3.Декларация по чл.92, ал.3
удостоверение  x  x веднага  x  x  2,50
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояие

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение 7 3 веднага 5 7,50 10
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys