Правно-нормативно обслужване и Човешки ресурси

Наименование на услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикновена

бърза

експр

есна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по редана чл. 155 отСК и поправо-по чл.173 от СК)

  1. Лична карта
  2. Заявление-настойник 
  3. Заявление-попечител
  4. Други документи,удостоверяващи факти и обстоятелства

удостоверение

30

   

0

0

0

Изплащане от държавата на присъдена издръжка

  1. Заявление
  2. Изп.лист
  3. Декларация от майката за обстоятелства
 

х

х

х

х

х

х

ИСКАНЕ ЗА ЗАВЕРКА НА МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ЗАВЕРКА НА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 587 ОТ ГПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 79 ОТ ЗС

 

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys