Устройство на територията и кадастър

Наименование на услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

оби

кно

вен а

бърза

експр

есна

обикнов

ена

бърза

експрес

на

Издаване на удостоверение за административен адрес /ако има разкрит/

1. Заявление

2. Копие от документ за собственост

3. Копие от актуална скица на имота

4.Копие от разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация

Удостоверение

14

5

3

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за административен адрес /ако няма разкрит/

1. Заявление

2. Копие от документ за собственост

3. Копие от актуална скица на имота

4.Копие от разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация

Удостоверение 30 5 3 3,5 5,35 7

Извършване на писмени справки и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници

1. Заявление

2.  Документ за собственост

3.Актуална скица от АГКК - гр.София

4.Други

удостоверение

7

3

x

15

22,5

30

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Удостоверение за наследници

4. Нотариално заверено пълномощно

5.Скица на имота по кадастрален план или от АГКК

6.Схема или скица с указан начин на поставяне

7.Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи

8.Проекти за преместваемия обект/рекламния елемент-3 комплекта

9.Бележка за внесена такса

10.Други

 

разрешение

30

х

х

 

х

х

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Удостоверение за наследници

4. Скица №

5.Бележка за внесена такса

6.Други

 

удостоверение

14

7

3

20

30

40

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1.Заявление

2. Документ за собственост

3. Удостоверение за наследници

4. Нотариално заверено пълномощно

5.Скица на имота по кадастрален план или от АГКК

6.Схема или скица с указан начин на поставяне

7.Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи

8.Проекти за преместваемия обект/рекламния елемент-3 комплекта

9.Бележка за внесена такса

10.Други

 

разрешение

30

х

х

инд.цена спрямо обекта

х

х

Издаване скица с указан начин за поставяне на преместваем/рекламен обект

1. Заявление

2.Мотивирано предложение за ситуиране на обекта

3.Документ за собственост

4. Комбинирана скица по чл.16 от ЗКИР

5.Удостоверение за наследници

6.Нотариално заверено пълномощно

7.Скица на имота по действащия план за регулация или от АГКК

8.Съгласие от собствениците на имота

9.Бележка за внесена такса

10.Други

скица

30

х

х

инд.цена спрямо обекта

х

х

Съгласуване или становище по схеми за сезонни съоръжения

1. Заявление

2. Схема за разполагане

3.Съгласувания на схемата 

становище

14

х

х

100

х

х

Заявление за одобряване на подробен устройствен план

1. Заявление 

2.Проект за ПУП - 2 броя /1бр. - магнитен носител/

3. Документ за собственост

4.Удостоверение за наследници

5.Скица на имота

6.Предварителен договор с нотариално заверени подписи/когато с имзенението на плана за регулация се променят границите на УПИ/

7.Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП

8.Бележка за внесена такса

9.Други

заповед

30

х

х

250-

1200

х

х

Допускане изработването на проект и за изменение на подробни устройствени планове

1.Заявление

2. Мотивирано предложение

3. Документ за собственост

4.Удостоверение за наследници

5.Скица на имота

6.Предварителен договор с нотариално заверени подписи/когато с имзенението на плана за регулация се променят границите на УПИ/

7.Комбинирана скица /чл.16, ал.3 от ЗКИР

8.Бележка за внесена такса

9.Други

разрешение

30

х

х

100

х

х

Издаване виза за проучване и проектиране

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници

4.Нотариално заверено пълномощно

5. Комбинирана скица

4. Скица от АГКК

5.Съгласие (съ)собствениците на имота

6.Мотивирано предложение за издаване на виза

7.Бележка за внесена такса

8.Други

виза

30

x

x

40 или

150- за допълващо застрояване

x x

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници

4.Актуална скица на имота

5.Актуална виза за проектиране

6.Решения по ОВОС или решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

7.Оценка за съответствие

8.Положително становище за пожарна и аварийна безопасност

9.Предварителни договори с експлоатационните дружества

10.Съгласуван ПБЗ

11.Обозначаване /чл.148,ал.9 от ЗУТ/

12.Нотариално заврени съгласия,решения на ОС на етажната собственост

13.Копие от пълномощно

14.Специалните разрешителни и влезли в сила административни актове

15.Бележка за внесена такса

съгласуване

30

х

х

2,50за

кв.м. до

300кв.м и

5,00 за кв.м. над

300

х

х

Разрешаване на изменение на одобрен инвестиционен проект по време на строителство

1. Заявление

2. Документи за собственост

3.Актуална скица на имота

4.Актуална виза за проектиране

5.Копие от одобрения инвестиционен проект с нанесени исканите промени в цвят

6.Разрешение за строеж/Заповеди за допълването му

7.Проект за изменение на одобрения инвестиционен проект

8.Нотариално заврено съгласие

9.Решения по ОВОС или решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

10.Положително становище за пожарна и аварийна безопасност

11.Оценка за съответствие

12.Предварителни договори с експлоатационните дружества

13.Протокол обр.2 или 2а за откриване на строителна площадка

14.Акт обр. 3

15. Акт за приемане на конструкцията обр. 14

16.Други

17.Бележка за внесена такса

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Съгласуване на екзекутивна документация 1.Декларация съгласуване            

Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници

4.Актуална скица на имота

5.Актуална виза за проектиране

6.Решения по ОВОС или решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

7.Оценка за съответствие

8.Положително становище за пожарна и аварийна безопасност

9.Предварителни договори с експлоатационните дружества

10.Съгласуван ПБЗ

11.Обозначаване /чл.148,ал.9 от ЗУТ/

12.Нотариално заврени съгласия,решения на ОС на етажната собственост

13.Копие от пълномощно

14.Специалните разрешителни и влезли в сила административни актове

15.Бележка за внесена такса

съгласуване

14

х

х

съгласно договора

х

х

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, 

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници

4.Актуална скица на имота

5.Актуална виза за проектиране

6.Решения по ОВОС или решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

7.Оценка за съответствие

8.Положително становище за пожарна и аварийна безопасност

9.Предварителни договори с експлоатационните дружества

10.Съгласуван ПБЗ

11.Обозначаване /чл.148,ал.9 от ЗУТ/

12.Нотариално заврени съгласия,решения на ОС на етажната собственост

13.Копие от пълномощно

14.Специалните разрешителни и влезли в сила административни актове

15.Бележка за внесена такса

разрешение

30/1

4

х

х

2,50за

кв.м.до

300кв.м и

5,00 за кв.м.над

300

х

х

Издаване на удостоверение относно имоти, подлежащи на възстановяване,  находящи се в границите на урбанизираните територии

1. Заявление

2.Решениена ОСЗ

3. Актуално удостоверение за наследници

4.Комбинирана скица /2 оригинала  и 1 копие/

5.Други

заповед

30

х

х

х

х

хСО

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници

4.Актуална скица на имота

5.Удостоверение от съответната община

6.Архитектурен проект-заснемане /3 екземпляра/на съществуващото положение

7.Експертно становище

8.Разрешение за строеж

9.Други строителни книжа

10.Бележка за внесена такса

съгласуване

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

   

Заявление за издаване на разрешение за строеж

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Копие от заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект

4.Копие от пълномощно,заверено "Вярно с оригинала"

5.Бележка за внесена такса

6.Други

разрешение

30

х

х

2,50за кв.м.до

300кв.м и

5,00 за

кв.м.над

300

х

х

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

1.Заявление

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж

4. Протокол обр.2

5.Заверена Заповедна книга

6.Акт обр. 14

7.Пълномощно/когато се подава от пълномощник/

8.Други документи

9.Снимков материал

10.Бележка за внесена такса

удостоверение

14

7

3

Минимум 500 лв съгласно Приложение №:9 от НОАМТЦУПСО

   

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

1. Заявление

2. Проект

3. Предварителни договори с ЧЕЗ и Соф.вода

4.Договор за гаранция

разрешение

30

х

х

съгласно договора

х

х

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Копие от заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект

4.Копие от пълномощно,заверено "Вярно с оригинала"

5.Бележка за внесена такса

6.Други

разрешение

30

х

х

Lх2,50х

25%

х

х

Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Виза

4. Предв. договори ЧЕЗ и Соф.вода

разрешение

14

х

х

2,50за

кв.м.до

300кв.м и

5,00 за кв.м.над

300

х

х

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж

4.Удостоверение за наследници

5.Копие на актуална скица от АГКК

6.Комбинирана скица/цветна/

7.Копие от заверен протокол за откриване на строителна площадка

8.Бележка за внесена такса

9.Други

заповед

14

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект

1. Заявление

2.Декларация

3. Документи за собственост

4.Актуална скица на имота

5.Актуална виза за проектиране

6.Копие от одобрения инвестиционен проект с нанесени исканите промени в цвят

7.Разрешение за строеж/Заповеди за допълването му

8.Проект за изменение на одобрения инвестиционен проект

9.Нотариално заврено съгласие

10.Решения по ОВОС или решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

11.Положително становище за пожарна и аварийна безопасност

12.Оценка за съответствие

13.Предварителни договори с експлоатационните дружества

14.Протокол обр.2 или 2а за откриване на строителна площадка

15.Акт обр. 3

16. Акт за приемане на конструкцията обр. 14

17.Други

18.Бележка за внесена такса

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Виза за проектиране - копие

4. Разрешение за строеж

5.Договор за строителен надзор - копие

6.Договор със строител- копие

7.Свидетелство за регистрация

8.Актуална застрахователна полица

9.Документи  експлоатационните дужества за временно захранване с ел.енергия и вода

10.Одобрен план за управление на строителните отпадъци

11.Одобрен план за безопасност и здраве

12.Квитанция за платено тротоарно право

13.Разрешение за премахване на дървета

14.Квитанция за платена такса

15.Договор за гаранции със Столична община - копие

16.Други

заверка

14

х

х

10

х

х

Заверка на заповедна книга

1. Заявление

2. Разрешение за строеж-копие, копие от зап.книга

уведомление

х

х

х

х

х

х

Приемане и съгласуване на екзекутивна документация

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Копие от разрешение за строеж

4. Пълен комплект чертежи

5.Протокол обр.2

6.Бележка за внесена такса

7.Други

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1. Заявление

2.  Документ за собственост

3.Актуална скица от АГКК - гр.София

4.Други

становище

14

х

х

х

х

х

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

1. Заявление

2. Технически паспорт на строежа -2 бр. + CD диск

3.Копие от разрешение за строеж

4.Бележка за внесена такса съгласно НОАМТЦУПСО

5.Пълномощно/когато

заверка

7

х

х

10

х

х

Изготвяне на копия от регулационен план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/

1. Заявление

2. Документ за собственост

копие,извадка

14

7

3

10

15

20

Изготвяне на копия от регулационен план посредством контактно копиране

1. Заявление

2. Документ за собственост

извадка

14

7

3

10

15

20

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. разрешение за строеж

4. Протоколи

заверки

14

х

х

х

х

х

Протокол за въвод във владение

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Решение на съд

заповед

х

х

х

х

х

х

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и екология”

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Документи, свързани с искането

заверени копия

14

7

3

2,5

3,75

5

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Районен експертен съвет

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Виза

4. Предварителни договори ЧЕЗ и Соф.вода

5. Проект

разрешение

14

х

х

2,50/км.м до300 кв.м и

5,00лвза над 300 кв.м

х

х

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Документи, свързани с искането

удостоверение

14

7

3

5

7,5

10

Издаване на разрешения за поставяне на  преместваеми обекти

1. Заявление

2. Одобрена схема

3. Проект

4.Съгласуване със спец. контр. органи

разрешение

30

х

х

2,50за

кв.м.до

300кв.м и5,00за

кв.м. над300

х

х

Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Проект-заснемане

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Разрешение за строеж на вътрешни газови инсталации

1. Заявление

2. Проект

3. Документ за собственост

4. Удостоверение за обучение

разрешение

30

х

х

100

х

х

Разрешение за строеж на сградна газова инсталация

1. Заявление

2. Проект

3. Документ за собственост

4. Удостоверение за обучение

разрешение

30

х

х

100

х

х

Удостоверение за тип на строителна конструкция

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Документи, свързани с искането

удостоверение

14

х

х

5

х

х

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територи и пореда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1. Заявление

2. Документ за собственост

заповед

х

х

х

х

х

х

Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

Удостоверение

14

5

3

3,5

5,25

7

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys