Финанси и Счетоводство

 

Наименование на услугата

Необходими документи за извършване на услугата

Вид на
издавания
документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на
услугата
(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

7

8

9

10

11

12

 Изплащане от държавата на присъдена издръжка

  1. Заявление
  2. Изпълнителен лист
  3. Декларация от майката за обстоятелства
 

х

х

х

 

х

х

Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

  1. Заявление

Удостоверение

х

х

х

х

х

х

Изплащане на аренда

  1. Заявление
  2. Удостоверение за наследници
  3. Документ за собственост
  4. Скица от АГКК
 

14

х

х

х

х

х

 

Банкови сметки на район "Панчарево"

ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН МЛАДОСТ

 - IBAN BG58SOMB91303318505501     BIC SOMBBGSF - Набирателна сметка земя- закупуване на земя по параграф 4

- IBAN BG13SOMB91303117975301     BIC SOMBBGSF – транзитна сметка -плащания за наеми, административни такси, глоби и др.

- IBAN BG04SOMB91303317975301     BIC SOMBBGSFвременни депозити и гаранции- гаранции за участие в конкурси, по договори, за линейни обекти по ЗУТ и др. такива

 * РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗПОЛАГА С ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО.

 

 

* ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

IBAN сметки за услугите, извършвани от дирекция "Общински приходи" вижте тук.

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys