ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ 04234.6969.397 и 04234.6969.3624 по КККР на  с. Бистрица, район Панчарево.    На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ XX-396, ПИ с идентификатор 04234.6969.396 по КККР на с. Бистрица, за раз...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ 04234.6916.9109, 04234.6916.9110, 04234.6916.9111, 04234.6916.9120 и 04234.6916.9178 по КККР на с. Бистрица, район Панчарево.   На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – ИПР на УПИ VIII-2307 и УПИ VII-36, 2528, ПИ ...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ 04234.6942.3217 и 04234.6942.3598 по КККР на с. Бистрица, район Панчарево.   На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед № РА50-161/18.10.2019г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен проект за ПУП – ИПР на УПИ  XI-2...
Прочети повече...

ОБЯВЛЕНИЕ До собственици на ПИ с идентификатор 04234.6984.2 по КККР на с.Бистрица, Район Панчарево – СО           На основание чл.131 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със заповед № РА50-673/ 13.09.2019г на Главния архитект на Столична община е одобрен проект з...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys