ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

 СО-Район Панчарево съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.99/ 26.11.2021г е публикувано съобщение за Решение № 645 по протокол № 41 от 14.10.2021 г. на СОС, с което е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 2 до о.т. 1 и от о...
Прочети повече...

 Със Заповед №РПН21-РА50-185/19.11.2021г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план - изменение на план за регулация в следния териториален обхват: в.з.Косанин дол кв.1 за УПИ ІХ-9171 / ПИ с идентификатор 04234.6916.9171/, ПИ с идентификатор 042...
Прочети повече...
© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys