ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        СО район „Панчарево“ съобщава, че в Държавен вестник бр. 47 от 30.05.2023г. на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е публикувано Решение № 277 по протокол № 75 от 27.04.2023 г. на СОС, с което е одобрен проект за подробен устройствен план: изменени...
Прочети повече...

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 31, от 2019г., в сила от 12.04.2019г.), Ви представяме копие от ИСКАНЕТО. ПИСМО - изх.№: 19828-5215...
Прочети повече...
© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys