ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е   До собствениците на ПИ с идентификатор 35239.6110.477 по КККР на с.Казичене, одобрени със Заповед №РД-18-77/21.12.2010г. на ИД на АГКК На основание чл.128, ал.3  от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-  Изменение на план за улична регулация от о.т.15...
Прочети повече...

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ с идентификатори 04234.6985.5; 04234.6985.6; 04234.6985.21; 04234.6985.26; 04234.6985.28; 04234.6985.263; 04234.6985.886; 04234.7000.10; 04234.7000.264 и 04234.7000.267    Район „Панчарево“ – СО на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РА50-10...
Прочети повече...

  До собственици на ПИ с идентификатори 04234.6937.29, 04234.6937.2113,  04234.6937.2116, 04234.6937.2100, 04234.6937.38 и 04234.6937.2056 по КККР на с.Бистрица           На основание чл.131 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със заповед № РД-50-5...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До Собствениците на ПИ 04234.6969.397 и 04234.6969.3624 по КККР на  с. Бистрица, район Панчарево.    На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ XX-396, ПИ с идентификатор 04234.6969.396 по КККР на с. Бистрица, за раз...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys