ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение...
Прочети повече...

Със Заповед №РПН20-РА50-144/13.10.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – - изменение на план за регулация в следния териториален обхват: с.Лозен кв.130 за за УПИ XV-1971 и УПИ XVI-1971, а по одобрена кадастрална карта ПИ с идентификатор 4...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.3  от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП - Изменение на План  за регулация и застрояване/ИПРЗ/ в обхвата на УПИ VI – „Индустриален район ...
Прочети повече...

До: Териториално поделение  Държавно ловно стопанство „Искър“ и „Био Майнинг“ АД Във връзка с образувана административна преписка относно изпълнено строителство на строеж „стоманобетонова ограда“ в имот с идентификатор 22472.7450.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дол...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys