ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

На основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме за проект: ПУП - ИПР на УПИ IV- 414 "ЗА ОФИСИ И МАГАЗИНИ" и УПИ V- 966,1544,594 - "ЗА МАГАЗИНИ, ОФИСИ И СКЛАДОВЕ" от кв.1, УПИ II - 414 "ЗА ТРАФОПОСТ И ПАРКИНГ" от кв. 2 и УПИ I - 966,1544,594 "ЗА МАГАЗИНИ, ОФИСИ И СКЛАДОВЕ" от кв.2А и на улична рег...
Прочети повече...

   Със Заповед №РПН20-РА50-113/30.07.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – - изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: с.Панчарево кв.23 за УПИ ХІХ-516 /ПИ с идентификатор 55419.6706.3294/ и ко...
Прочети повече...

Общинска служба по земеделие ИЗТОЧНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри на декларираните за ползване земедел...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys