ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ Ви уведомяваме за  Заповед №  РПН 20- РА50- 82 /22.05.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево за одобрен проект: ПУП – ИПРЗ за обединяване на УПИ XXVIII-858, УПИ XXIX -859 и  УПИ XXXIV-859 от кв. 14 и създаване на нов УПИ XXVIII-858,3219,3220 – ...
Прочети повече...

Със Заповед №РПН20-РА50-107/17.07.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: с.Бистрица кв.90а за УПИ І-2663 „За кафе сервиз, газостанция и автомивка”, а по одобрена ...
Прочети повече...

Заповед № РА50-271/07.04.2020г. на Главния архитект на СО, с която се одобрява проект за: ПУП – Изменение план за регулация и застрояване в териториалния обхват на УПИ I - „за озеленяване“, кв.2, образуване на нов УПИ XVIII - 999 “за ж с“, кв.2 , м. Детски град и Заповед № РА50-334/28.04.2020г. на Г...
Прочети повече...

На основание чл.129, ал.2  от ЗУТ Ви уведомяваме, че със  Заповед № РА50-300/21.04.2020г. на Главния архитект на Столична община е одобрен  Проект за ПУП - Изменение на план за улична регулация и План  за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 39791.6025.113 по КККР на с.К...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys