ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

  На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед № РА50-52/12.03.2020г. на Главния архитект на СО – Район Панчарево е одобрен проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ IV-6, V-27, XVIII-7 и III-6; преотреждане в нов УПИ IV-2538 “за жс“ и изменение на план за улична регулация между о.т. 85а, ...
Прочети повече...

  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 29150.7106.473 по КККР на с. Железница, за създаване на нов УПИ XIV-473 “за жс“ и промяна на регулационната линия с контактен УПИ XII-733, кв. 59, м. с. Железница, Район Панчарево.   С...
Прочети повече...

Район „Панчарево“ – СО съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.56/ 23.06.2020г е публикувано съобщение за Решение № 168 по протокол № 13 от 14.05.2020 г. на СОС, с което е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 333 до о.т. 3...
Прочети повече...

Със Заповед №РПН20-РА50-94/22.06.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: с.Панчарево кв.23 за УПИ ХІ-509 /ПИ с идентификатор 55419.6706.1048/ и контактни УПИ ХІІ-510, УПИ ІV-510...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys