ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ Район „Панчарево“ – СО съобщава, че е изработен проект за санитарно охранителна зона /СОЗ/ около водовземно съоръжение –  тръбен кладенец изграден в ПИ с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на с.Бистрица, Район Панчарево-СО, м.Богдана, предназначен за водовземане на подземни води за ...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, ...
Прочети повече...

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  Ви уведомяваме  за  Заповед № РА50-271/07.04.2020г.  на Главния архитект на СО, с която се одобрява проект за: ПУП – Изменение план за регулация и застрояване  в териториалния обхват на УПИ I - „за озеленяване“, кв.2, образуване на нов УПИ ...
Прочети повече...

На основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ Ви уведомяваме  за  проект за:  ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ / ПЗ /  ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 37914.6848.1684 ПО КККР НА С. КОКАЛЯНЕ,   РАЙОН ПАНЧАРЕВО.   Проектът е   на разположение в отдел ″УТК″ при Район ...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys