ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

   На основание чл.128, ал.3  от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП –Изменение на план за регулация и застрояване( ИПРЗ) на м. „НПЗ Казичене – запад“, кв.1, по отношение на УПИ II- „За ДСО промишлено строителство, материално – техническа база“ и ПИ с идентификатор 35239.6...
Прочети повече...

Със Заповед №РПН20-РА50-123/27.08.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: с.Казичене - Промишлена зона – север кв.79 за УПИ ХVІ-1333 „За производство, складове, офиси“ и УПИ XII...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, ...
Прочети повече...

На основание чл.131  от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед №РА50-327/27.04.2020г. е одобрен проект за:      1.Изменение на плана за улична регулация, одобрена с Решение №777 по Протокол №44 от 23.11.2017. на СОС, между о.т. 261 и о.т. 263 за привеждане на регулационната гра...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys