ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  Ви уведомяваме  за  Заповед № РА50-271/07.04.2020г.  на Главния архитект на СО, с която се одобрява проект за: ПУП – Изменение план за регулация и застрояване  в териториалния обхват на УПИ I - „за озеленяване“, кв.2, образуване на нов УПИ ...
Прочети повече...

Със Заповед №РПН20-РА50-91/05.06.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: в.з.Китката с.Кокаляне кв.5 за УПИ ХІІ- 1357,1359 /ПИ с идентификатор 37914.6845.77/, УПИ V-1357,1359, У...
Прочети повече...

На основание 128, ал. 3 на ЗУТ, Ви уведомяваме за проект за  ПУП–ИПРЗ в териториалния обхват на УПИ II-1930, кв.28, ПИ с идентификатор 37914.6843.586 за образуване на нов   УПИ II-586 “ за жс “  кв. 28, м. “с. Кокаляне“ и изменение на улична регулация между о.т.220 и о.т.221 и съ...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е   Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съ...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys