ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ II-302, ПИ с идентификатор 68134.2046.3545, за разделянето му  на два нови УПИ – II-3545 за „жс“ и XXI-3545 за „жс“ и промяна на регулационната границата на контактен УПИ XV-303, кв. 7 в.з. „Америк...
Прочети повече...

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  Ви уведомяваме  за  Заповед № РА50-271/07.04.2020г.  на Главния архитект на СО, с която се одобрява проект за: ПУП – Изменение план за регулация и застрояване  в териториалния обхват на УПИ I - „за озеленяване“, кв.2, образуване на нов УПИ ...
Прочети повече...

На основание чл.131 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед №РПН20-РА50-46/06.03.2020г. на Главния архитект на СО е одобрен  проект за ПУП – ИПРЗ на с. Лозен, кв. 19 за УПИ XIII – 597, 592 и контактни УПИ II – 593 и УПИ III – 594. Заповедта може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от получ...
Прочети повече...

Район „Панчарево“ – СО съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.51/ 05.06.2020г е публикувано съобщение за Решение № 92 по протокол № 10 от 12.03.2020г на СОС, с което е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на план за улична регулация между о.т. 614 (съществуваща) и о.т. 614а...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys