ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

 Със Заповед №РПН20-РА50-78/22.05.2020г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план - изменение на план за регулация в следния териториален обхват: в.з.Бистрица кв.6а за УПИ ІІ-496 /ПИ с идентификатор 04234.6969.496/, УПИ І-493, VІІ-495 и Х-497. ...
Прочети повече...

 На основание чл.128 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за: ПУП–ИПРУ за ПИ с идентификатор 44063.6221.12 по КК и КР на с. Лозен за образуване на нов УПИ I-12„За вилно стр-во“, кв.153а, с. Лозен, ПРУ – улица от о.т.14и – о.т. 14й – о.т.14к – о.т.14л. Изменение на ПУР м/у о.т.14в – о.т.1...
Прочети повече...

На основание чл.6, ал.10, т.1 и 2 от Наредбата за ОВОС, Ви предоставяме информация по Приложение№2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Поставяне на екструдер към съществуваща площадка за съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, дърво и стъкло за третиране на от...
Прочети повече...

 На основание чл. 128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен ПУП – ИПУР,ПУР  за създаване на нова задънена улица от о. т. 102ав до о.т. 102б и ПРЗ на ПИ с идентификатор 44063.6214.325 и 44063.6214.326 по КККР на с. Лозен ,Район Панчарево.  Проекта е изложен в  отдел „УТК“ на...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys