ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

На основание чл.131  от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед №РПН20-РА50-74/19.05.2020г. е одобрен проект за разделяне на УПИ I-619 кв.15 в.з. Малинова долина – Герена на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти и образуване на нови УПИ I-619 и УПИ XX-619.      ...
Прочети повече...

На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за Заповед № РА50-575/17.07.2020г., с която се одобрява : ПУП – План за  регулация на УПИ XVI-3173“ за жилищно строителство“ , кв.22а и план за застрояване на нов УПИ XVI-3173, ПИ  с идентификатор 55419.6701.3173 по КККР на с. Панчарево. ...
Прочети повече...

Уважаеми Дами и Господа, Във връзка с провеждане на допълнителната информационна кампания от 03.08 и засиления интерес на гражданите в последните дни ВИ уведомяваме, че се удължава срока за приемане на формулярите за кандидатстване за екологично отопление с един месец до 18.09.20г. по проект „Подоб...
Прочети повече...

   На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед № РА50-997/19.12.2019г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ПУП – изменение на план за регулация на улица между о.т. 65 и о.т. 67; ПРЗ за УПИ II-3486 „за жс“ за ПИ с идентификатор 04234.6930.3486, кв. 15, „в.з. Ка...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys