МКБППМН

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Район „Панчарево”

На основание чл.6, ал.3 от ЗБППМН в Район “Панчарево“ МКБППМН има утвърдена комисия и нещатен секретар.В състава на Местната комисия са включени представители от различни професионални сфери: Юрисконсулт на Район „Панчарево”, Дирекция “Социално подпомагане”, Инспектор от ДПС – РПУ Район “Панчарево“, Ст. експерт „Просвета”, Отдел "Закрила на детето".

Редовно се извършват проверки в дискотеките в селата на Района от инспектор Детска педагогическа стая и органите на полицията. Взаимодействието с инспектора на детска педагогическа стая е много добро. Съвместно със секретаря на комисията се обсъждат възникналите въпроси и проблеми. Много добро взаимодействие съществува и между комисията и Отдел “Закрила на детето” по отношение разглеждането делата на малолетните и непълнолетните.  

На територията на района има девет училища (от които 2 СУ и 7 ОУ), седем детски заведения и 1 детска ясла.МКБППМН наброява 7 члена и 6 обществени възпитатели. Председател на местната комисия е Kметът на район Панчарево – Димитър Сичанов, а Секретар е Емилия Василева. Като обществени възпитатели към местната комисия в района са избрани педагози на учебни заведения. Членовете са педагози, социални работници и юристи.

Преобладаващи престъпления са кражби на мобилни телефони, кражби от частни домове и обществени сгради, магазини, джебчийство /предимно на територията на столицата/. Извършващите противообществени прояви са предимно лица от социално слаби семейства, семейства с конфликтни отношения  и ниска култура. Тъй като железопътният транспорт в района е слабо развит и  единствената гара в района е в село Казичане в района няма регистрирани “гарови ” противообществени прояви. 

В границите на Район Панчарево няма СПИ, ВУИ, ДВНМН и ПД.

Приоритет в работата на ръководството на район Панчарево са децата. За това говорят и построените през последните години спортни и детски площадки в селата: Бистрица, Панчарево, Лозен, Герман и Казичане.

Приоритет в работата на комисията е превантивната дейност, а именно организиране свободното време на учениците и особено на тези с противообществени прояви, като за целта те се включват в различни спортни и културни мероприятия и извънкласни форми.

Цялата дейност на местната комисия е базирана на екипното начало, като се вземат под внимание всички идеи и предложения на отделните членове, обществените възпитатели, училищните комисии, училищните настоятелства, колеги от други райони на столицата и други региони за внедряване на добри практики.

МКБППМН активно подпомага прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици.


 

 

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys