ЛОЗЕН

Начало

lozen zaglavnaЛозен се намира на 15 км източно от София, по автомагистрала „Тракия“. На север селото граничи с Казичане, на изток със София-град, на запад граничи със село Герман, а на юг с Лозенската планина. Разположено е в една от най-високите стопанско усвоени части на Лозенската планина. Надморската височина на селото е от 700 до 900 метра.

Климатът в Лозен е умереноконтинентален субхумиден с добре изразени годишни сезони. Средните годишни температури на въздуха са -1°С през януари до 30°С през юли. Средните годишни температури са отрицателни от началото на декември до средата на февруари. От второто десетдневие на юни до средата на септември температурите са над 20° С.

Годишния ход на валежите има ясно изразен континентален характер - зимните валежи (100-120мм) са значително по-малко от летните (120-180 мм). През селото протичат 6 малки рекички, чийто малък отток се засилва със снеготопенето и намалява през пролетно-летните месеци.

Почвите около Лозен са няколко вида: по високите склонове на планината те са канелени-горски, в подножието на планината са алувиални и алувиално-ливадни, а на територията на самото село и под него са са ливадно-канелени почви. Алувиалните и алувиално-ливадните почви имат песъчливо глинест състав, който благоприятстван от плитките подпочвени води създава благоприятни условия за развитието на земеделски култури. Растителната покривка в Лозен е изключително разнообразна, което се дължи на местните екологични условия и на влиянието на човешката дейност върху растителността.

Както климатът, така и сложният релеф са първостепенните природни фактори за разнообразната флора и фауна на района. На териториите, които сега са заети от селскостопански култури, има тревисти видове, като саадина, белизима, луковична ливадина и др. Разновидностите на садината включват голям брой съпътстващи видове като метлица, очеболец, власатка, детелина и др. По тези места често се срещат представители на дървесна и храстова растителност, които са остатаци от съществувалите някога горски и храстови общества. Доста често срещани са зимен дъб, цер, глог и др. Над 800-900м надм. височина виреятгори от зимен дъб, трепетлика, габър, а на по-голяма височина и дъб.Най-ниските територии по-широко разпространение имат върби, тополи и акация. Животинския свят е представен от малко на брой видове. От земноводните се срещат жълтокоремна буика, голяма водна жаба и по рядко дъждовникът. Дребните гризачи са представени от обикновената полевка, а бозайниците - от зайците.

Село Лозен се намира в полите на Лозенската планина. Макар и невисока, планината предлага красиви гледки в далечина към Витоша, Плана, Рила, Вакарелска планина, Стара планина, както и цялото Софийско поле. От най-високия връх Полуврак се вижда язовир „Искър“.

Туристическата база в Лозенска планина е много бедна. Хижи липсват, а единственият туристически заслон е „Синаница“, намиращ се под поляните в м. Дърводелеца, високо над р. Искър. Отворено за ползване е преддверието на Ловната жижа. Има няколко открити заслона (тип навес) - Голия рид, Ловния заслон под връх Раковичка могила, заслон Половрак под едноименния връх, заслон Урвич в едноименната местност над обиколната пътека. 2-те лентови маркировки (червена и жълта), започващи от Лозен през връх Половрак до селата Долни Пасарел и Кокаляне, са положени през лятото на 1999 г. По-стара е синята лентова маркировка по почвения път от Долни Пасарел по река Ракита за село Габра.

Първите заселници по тези земи са одри и огости, които според редица запазени сведения в черковните книги и стенописи били християни. Такъв до голяма степен е храмът "Св Мъченик Георги" в Долни Лозен. Той е реставриран от катедра "Реставрация" на Националната художествена академия със средства, събрани от жителите на селото.

За село Горни Лозен разказват, че е основано от юнак, надвил "чер арапин" и спечелил свободата на свои сънародници. За Долни Лозен разказват, че е основан от преселници, живеещи в местността Селище (Новиханско). Местните хора разказват също, че селата са основани от двамата братя Лозанови, които се скарали и разделили заради стадото което пасяли заедно.

В историческите извори село Лозен се споменава още от турско време. Едно от неоспоримите доказателства за съществуването му още от Втората българска държава е наличието на Лозенския манастир. Той възниква през 1382 г., когато е завладяна Урвишката крепост и София пада под османска власт. Скоро след това манастирът бива разрушен, за да бъде възроден отново през 17 в.

 

КМЕТСТВО ЛОЗЕН:

Кмет: Георги Младенов

Албена Спасова - Старши специалист

Христина Колва - Специалист

Адрес: ул. „Съединение” № 112
Телефон: 02/992-64-64; 02/992-63-64


Новини

НАЗАДНЧ "Христо Смирненски - 1928", с.Долни Лозен

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 1928”

 

1

Адрес: с. Лозен, ул. Иван Пешев 15

Читалище „Христо Смирненски" е действащо читалище, регистрирано под номер 2171 в Министерство на Културата на Република България.

Библиотеката към читалището е регистрирана в регистъра на обществените библиотеки под номер 2001

РАБОТНО  ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

от Понеделник до  Петък

08:00 – 12:00 часа

15:00 – 19:00 часа

Почивни дни: събота и неделя

Библиотекар: Цветелина Мицева

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

от Понеделник до  Петък

08:00 – 12:00 часа

15:00 – 19:00 часа

Почивни дни: събота и неделя

Секретар: Цветелина Мицева

Тел: 02 9926424

e-mail: chitali6te_dlozen@abv.bg

FaCebook: Народно читалище „Христо Смирненски 1928” с. Долни Лозен

Председател: Росица Вълчанова

Домакин: Райна Дойчинова

 

2

Народно читалище „Христо Смирненски” е създадено през 1928 година. Негови основатели са учителите Александър и Тодор Кюркчийски, земеделските стопани Стою Арачийски, Ненко Заешки и Стоян Костов. По тяхно предложение за патрон на читалището е избран Стилиян Чилингиров – писател, историк, етнограф и изявен обществен деец от началото на ХХ век. В последствие читалището е преименувано на „Христо Смирненски”.

3

 Още от самото начало в читалището се развива библиотечна и културна дейност. В онези години, средства от тогавашното общинско управление не са получавани и хората от селото сами са събирали пари за закупуването на книги, вестници и списания. В библиотеката се раздават книги, четат се вестници и списания, обсъждат  се културни, обществени и политически въпроси. През 40-те години започва своята дейност театрална трупа, като първото представление е пиесата на Цанко Церковски „Под старото небе”. През 60-те години в читалището е сформиран Танцов състав и Група за автентичен фолклор, чиято цел е да издири, съхрани и популяризира песните и обичаите от нашия край. Изпълненията на жените от групата са изцяло в традициите на шопското двугласно пеене. Освен песни, те подготвят и изпълняват народни обичаи и битови сцени.

dl1

Днес читалището продължава да бъде всепризнат и активно работещ център на цялостната културна дейност на селото.

dl2

Библиотеката разполага с 13 900 тома художествена и научна литература, с които обслужва читатели от различни възрастови групи. Основни помагала за постигане на добра справочно-библиографска и информационна работа са изградените картотеки и справочния отдел. Всички бележити дати, годишнини, национални, традиционни и местни празници се отбелязват като се оформят витрини, изложби и се провеждат беседи и дискусии с децата самодейци в читалището.

dl3

Целогодишно се оказва помощ на ученици при разработването на проекти по зададени в училище теми и на студенти при писането на курсови и дипломни работи.

7

Всяка година в читалището се подготвят и организират всички местни традиционни празници и обичаи – Василовден, Бабинден, Тодоровден, Благовец, Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден и Коледа. Освен, че участват в организираните от Кметство Лозен и Столична община прояви и чествания, самодейните колективи имат многобройни участия на Регионални и  Национални Фолклорни Фестивали и събори, където винаги се представят отлично и получават грамоти, дипломи и плакети.

dl5

Самодейците имат и много изяви в телевизионни предавания и репортажи, както и записи на Групата за автентичен фолклор в Българско Национално Радио. Освен Танцовите състави за деца и възрастни , в читалището има Детска фолклорна певческа група, Младежка фолклорна певческа група, Група за автентичен фолклор – жени, както и Групи за обреден фолклор – лазарки и коледари. Във връзка със съвременните изисквания към читалището има и Школа по английски език, Школа по бойни изкуства и Ателие „Шарени ръчички” за рисуване и моделиране с глина.

dl6jpg

В цялостния културен облик на селото, читалището е мястото, където децата ни се учат да обичат и уважават родното си място,  и където с общите усилия на всички жители на Лозен, се пазят и популяризират автентичните местни традиции и обичаи.

dl8dl7 

История

ИСТОРИЯ ЛОЗЕН

Забележителности

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys