ЛОЗЕН

Начало

lozen zaglavnaЛозен се намира на 15 км източно от София, по автомагистрала „Тракия“. На север селото граничи с Казичане, на изток със София-град, на запад граничи със село Герман, а на юг с Лозенската планина. Разположено е в една от най-високите стопанско усвоени части на Лозенската планина. Надморската височина на селото е от 700 до 900 метра.

Климатът в Лозен е умереноконтинентален субхумиден с добре изразени годишни сезони. Средните годишни температури на въздуха са -1°С през януари до 30°С през юли. Средните годишни температури са отрицателни от началото на декември до средата на февруари. От второто десетдневие на юни до средата на септември температурите са над 20° С.

Годишния ход на валежите има ясно изразен континентален характер - зимните валежи (100-120мм) са значително по-малко от летните (120-180 мм). През селото протичат 6 малки рекички, чийто малък отток се засилва със снеготопенето и намалява през пролетно-летните месеци.

Почвите около Лозен са няколко вида: по високите склонове на планината те са канелени-горски, в подножието на планината са алувиални и алувиално-ливадни, а на територията на самото село и под него са са ливадно-канелени почви. Алувиалните и алувиално-ливадните почви имат песъчливо глинест състав, който благоприятстван от плитките подпочвени води създава благоприятни условия за развитието на земеделски култури. Растителната покривка в Лозен е изключително разнообразна, което се дължи на местните екологични условия и на влиянието на човешката дейност върху растителността.

Както климатът, така и сложният релеф са първостепенните природни фактори за разнообразната флора и фауна на района. На териториите, които сега са заети от селскостопански култури, има тревисти видове, като саадина, белизима, луковична ливадина и др. Разновидностите на садината включват голям брой съпътстващи видове като метлица, очеболец, власатка, детелина и др. По тези места често се срещат представители на дървесна и храстова растителност, които са остатаци от съществувалите някога горски и храстови общества. Доста често срещани са зимен дъб, цер, глог и др. Над 800-900м надм. височина виреятгори от зимен дъб, трепетлика, габър, а на по-голяма височина и дъб.Най-ниските територии по-широко разпространение имат върби, тополи и акация. Животинския свят е представен от малко на брой видове. От земноводните се срещат жълтокоремна буика, голяма водна жаба и по рядко дъждовникът. Дребните гризачи са представени от обикновената полевка, а бозайниците - от зайците.

Село Лозен се намира в полите на Лозенската планина. Макар и невисока, планината предлага красиви гледки в далечина към Витоша, Плана, Рила, Вакарелска планина, Стара планина, както и цялото Софийско поле. От най-високия връх Полуврак се вижда язовир „Искър“.

Туристическата база в Лозенска планина е много бедна. Хижи липсват, а единственият туристически заслон е „Синаница“, намиращ се под поляните в м. Дърводелеца, високо над р. Искър. Отворено за ползване е преддверието на Ловната жижа. Има няколко открити заслона (тип навес) - Голия рид, Ловния заслон под връх Раковичка могила, заслон Половрак под едноименния връх, заслон Урвич в едноименната местност над обиколната пътека. 2-те лентови маркировки (червена и жълта), започващи от Лозен през връх Половрак до селата Долни Пасарел и Кокаляне, са положени през лятото на 1999 г. По-стара е синята лентова маркировка по почвения път от Долни Пасарел по река Ракита за село Габра.

Първите заселници по тези земи са одри и огости, които според редица запазени сведения в черковните книги и стенописи били християни. Такъв до голяма степен е храмът "Св Мъченик Георги" в Долни Лозен. Той е реставриран от катедра "Реставрация" на Националната художествена академия със средства, събрани от жителите на селото.

За село Горни Лозен разказват, че е основано от юнак, надвил "чер арапин" и спечелил свободата на свои сънародници. За Долни Лозен разказват, че е основан от преселници, живеещи в местността Селище (Новиханско). Местните хора разказват също, че селата са основани от двамата братя Лозанови, които се скарали и разделили заради стадото което пасяли заедно.

В историческите извори село Лозен се споменава още от турско време. Едно от неоспоримите доказателства за съществуването му още от Втората българска държава е наличието на Лозенския манастир. Той възниква през 1382 г., когато е завладяна Урвишката крепост и София пада под османска власт. Скоро след това манастирът бива разрушен, за да бъде възроден отново през 17 в.

 

КМЕТСТВО ЛОЗЕН:

Кмет: Георги Младенов

Албена Спасова - Старши специалист

Христина Колва - Специалист

Адрес: ул. „Съединение” № 112
Телефон: 02/992-64-64; 02/992-63-64


Новини

НАЗАД200 ОУ "Отец Паисий", с.Долни Лозен

200 оу

Сградата на 200 ОУ "Отец Паисий" е построена през 1928 г. върху общинска земя с доброволния труд на местното население при кметуването на Стоян Вутов – патриот и радетел на образователното дело. От 1930 г. много деца от селата Горни и Долни Лозен се обучават в начален и прогимназиален етап в 200 ОУ „Отец Паисий”. Постройката е монолитна, изградена от дялан камък. Височината на стените е 3.90 м.Разполага със сутерен, два етажа и театрална зала. Всяка от седемте стаи е пригодена за обучение на 45 – 50 ученици.
През отделните периоди на своето съществуване сградата търпи частични промени, но и до днес запазва възрожденския си вид и въздействие. С 200 ОУ „Отец Паисий” свързват ученическите си години и младостта си цели поколения от всички родове на Долни Лозен. Изтъкнати дейци на културата, изкуството, науките и др. са възпитаници на учебното заведение. Един от тях е Красимир Кюркчийски, виден общественик и творец.
През 1956 г. с указ на Министерски съвет селата Горни и Долни Лозен са слети в една териториална единица – с. Лозен. Започва време на съревнование между двете учебни заведения, отстоящи на около 3 км помежду си. Това съревнование продължава и до днес, от което печели образователното дело, защото качество се постига чрез конкуренция.
От 1959 г директор е Иван Пешев, историк. Екипът му е малък, но забележително квалифициран за времето си – всички преподаватели са завършили педагогическо училище, чуждоезикови колежи и/или университет. В училището по същото време работи съпругата му, както и потомствени педагози от цели фамилии. По негово време 200 ОУ е на едно от челните места по резултати от учебната работа в 7 – ми столичен район. За големия му принос към образователното дело признателното население кръщава улицата пред училището на негово име. Друг забележителен администратор на училището е директорът Йордан Добриянов – историк, забележителен педагог и общественик, допринесъл за изрядната дисциплина и висок успех.
От 1982 до 7.03.2005 г. директор на училището е В. Чорбаджийска, с квалификация начална училищна педагогика. По същото време санитарните помещения са преместени от двора в сградата на училището.
През 2005 г. за директор след спечелен конкурс е назначена Цветелина Генчева, историк. До 2010 г. се правят множество реконструкции и ремонти. Открити са кабинети по информационни технологии, кулинарство, музика, мултимедиен кабинет, музей. Изградена е нова стая за учениците от подготвителен клас с активното съдействие на кмета Светослав Митрев, Училищното настоятелство, обществениците Ирена и Румен Маринови, Любка Филипова, Н. Янакиев и др. Подовите покрития са подменени с ламинат и теракота. Изграден е пясъчник, необходим за нуждите на обучението по физическо възпитание и спорт. Подновено е оборудването на класните стаи с чинове, бюра и столове В края на 2009 г. след спечелен проект към Столична община е осъществен ремонт на физкултурния салон и съблекалните и е подменена дограмата. Със средства на училищния бюджет е изцяло подменена осветителната система в сградата в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Поставени са нови външни и вътрешни врати от качествена дограма. Ежегодно се извършват освежителни ремонти. В условията на делегиран бюджет тези дейности се подпомагат с доброволен труд и средства от учителите и непедагогическия персонал, Училищното настоятелство и граждани. Всяка година децата от 200 ОУ печелят стипендии под ръководството на учители към фондация „Комунитас”, грамоти и медали от участия на музикални форуми, вкл. покана за участие в Европейския телевизионен фестивал на автентичния фолклор – 2008 г., спортни съзтезания. В училището на доброволни начала педагози и родители работят с децата за поддържането на местната традиция към клуб „Етнография”. Всяка година се месят над 50 обредни коледни хляба, усукват се мартеници, боядисват се яйца. Изявите завършват с изложби и награди, а всички експонати се подаряват на местната църква и спомоществователи на училището. В училището действа клуб под ръководството на Юлия Димитрова, асоцииран към БЧК, който участва и печели награди на национални и международни съзтезания. Педагозите и ръководството непрекъснато и целеустремено работят по проекти, два от които приключват дейностите по финансирането си през 2007 и 2009 г., но продължават действието си, ръководени на доброволни начала от учителите. През 2008-2009 г. се осъществява и обучение в СИП – религия, като се очаква тази инициатива да бъде облечена в нормативен регламент със задължителен характер.

На 5-ти януари 2010 г. Столична община включва 200 ОУ „Отец Паисий” в програмата за цялостна подмяна на дограмата на сградата като следствие от усилията, подкрепени с проект на кмета Светослав Митрев и директора Цв. Генчева за енергийна ефективност. Под ръководството на учители предстои кандидатстване на ученици за ежегодните стипендии на фондация „Комунитас”, участие в общински и регионални съзтезания и турнири, дейности по проекти, свързани с поддържането на местната образователна и културна традиция.
Намеренията и действията на училищните и общински власти са в съответствие със Стратегията на 200 ОУ за изграждане на личности с възможности и перспективи за реализация. Екипът на училището е работи с убеденост, че усилията в посока на образоването и възпитанието на децата на Лозен ще допринесат за утвърждаването на 200 ОУ „Отец Паисий” като институция с традиция и бъдеще.

През 2019 г. в 200 ОУ учат 140 деца. Учителите са 13, помощният персонал – 5. Всички учители преминават квалификационни курсове всяка година на училищно, регионално или национално ниво. Трима от тях имат по четири специалности, трима – по три, а останалите – по две, като продължават професионалното си квалифициране в различни области. Помощният персонал е неделима и съществена част от провеждането на политиката на 200 ОУ „Отец Паисий” за качествено образование.

За контакти

История

ИСТОРИЯ ЛОЗЕН

Забележителности

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys