ЛОЗЕН

Начало

lozen zaglavnaЛозен се намира на 15 км източно от София, по автомагистрала „Тракия“. На север селото граничи с Казичане, на изток със София-град, на запад граничи със село Герман, а на юг с Лозенската планина. Разположено е в една от най-високите стопанско усвоени части на Лозенската планина. Надморската височина на селото е от 700 до 900 метра.

Климатът в Лозен е умереноконтинентален субхумиден с добре изразени годишни сезони. Средните годишни температури на въздуха са -1°С през януари до 30°С през юли. Средните годишни температури са отрицателни от началото на декември до средата на февруари. От второто десетдневие на юни до средата на септември температурите са над 20° С.

Годишния ход на валежите има ясно изразен континентален характер - зимните валежи (100-120мм) са значително по-малко от летните (120-180 мм). През селото протичат 6 малки рекички, чийто малък отток се засилва със снеготопенето и намалява през пролетно-летните месеци.

Почвите около Лозен са няколко вида: по високите склонове на планината те са канелени-горски, в подножието на планината са алувиални и алувиално-ливадни, а на територията на самото село и под него са са ливадно-канелени почви. Алувиалните и алувиално-ливадните почви имат песъчливо глинест състав, който благоприятстван от плитките подпочвени води създава благоприятни условия за развитието на земеделски култури. Растителната покривка в Лозен е изключително разнообразна, което се дължи на местните екологични условия и на влиянието на човешката дейност върху растителността.

Както климатът, така и сложният релеф са първостепенните природни фактори за разнообразната флора и фауна на района. На териториите, които сега са заети от селскостопански култури, има тревисти видове, като саадина, белизима, луковична ливадина и др. Разновидностите на садината включват голям брой съпътстващи видове като метлица, очеболец, власатка, детелина и др. По тези места често се срещат представители на дървесна и храстова растителност, които са остатаци от съществувалите някога горски и храстови общества. Доста често срещани са зимен дъб, цер, глог и др. Над 800-900м надм. височина виреятгори от зимен дъб, трепетлика, габър, а на по-голяма височина и дъб.Най-ниските територии по-широко разпространение имат върби, тополи и акация. Животинския свят е представен от малко на брой видове. От земноводните се срещат жълтокоремна буика, голяма водна жаба и по рядко дъждовникът. Дребните гризачи са представени от обикновената полевка, а бозайниците - от зайците.

Село Лозен се намира в полите на Лозенската планина. Макар и невисока, планината предлага красиви гледки в далечина към Витоша, Плана, Рила, Вакарелска планина, Стара планина, както и цялото Софийско поле. От най-високия връх Полуврак се вижда язовир „Искър“.

Туристическата база в Лозенска планина е много бедна. Хижи липсват, а единственият туристически заслон е „Синаница“, намиращ се под поляните в м. Дърводелеца, високо над р. Искър. Отворено за ползване е преддверието на Ловната жижа. Има няколко открити заслона (тип навес) - Голия рид, Ловния заслон под връх Раковичка могила, заслон Половрак под едноименния връх, заслон Урвич в едноименната местност над обиколната пътека. 2-те лентови маркировки (червена и жълта), започващи от Лозен през връх Половрак до селата Долни Пасарел и Кокаляне, са положени през лятото на 1999 г. По-стара е синята лентова маркировка по почвения път от Долни Пасарел по река Ракита за село Габра.

Първите заселници по тези земи са одри и огости, които според редица запазени сведения в черковните книги и стенописи били християни. Такъв до голяма степен е храмът "Св Мъченик Георги" в Долни Лозен. Той е реставриран от катедра "Реставрация" на Националната художествена академия със средства, събрани от жителите на селото.

За село Горни Лозен разказват, че е основано от юнак, надвил "чер арапин" и спечелил свободата на свои сънародници. За Долни Лозен разказват, че е основан от преселници, живеещи в местността Селище (Новиханско). Местните хора разказват също, че селата са основани от двамата братя Лозанови, които се скарали и разделили заради стадото което пасяли заедно.

В историческите извори село Лозен се споменава още от турско време. Едно от неоспоримите доказателства за съществуването му още от Втората българска държава е наличието на Лозенския манастир. Той възниква през 1382 г., когато е завладяна Урвишката крепост и София пада под османска власт. Скоро след това манастирът бива разрушен, за да бъде възроден отново през 17 в.

 

КМЕТСТВО ЛОЗЕН:

Кмет: Георги Младенов

Албена Спасова - Старши специалист

Христина Колва - Специалист

Адрес: ул. „Съединение” № 112
Телефон: 02/992-64-64; 02/992-63-64


Новини

НАЗАДДГ № 97 "Изгрев" - с.Лозен

10.1.4. ДГ 97 с. ЛозенДетската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал . Така функционира цели 30 години.

В периода 2007-2010 година са построени три нови модула.На 17.09.2007г. тържествено е открита централната сграда. Сградата е за две възрастови групи. На 08.04.2010 г. отвори врати новата сграда на филиала.  В сградата се помещават две градински, една яслена група, кухненски блок, голям и обширен физкултурен и музикален салон, кабинети. На 13.10.2010 г. е завършен и открит третият последен модул на детското заведение. В него се помещават две градински групи, музикален и физкултурен салон, кабинети по БДП, БАК, млад изследовател, администрация. Сградата е с оригинална архитектура – проекта кандидатства в конкурса „Сграда на годината за 2011г.”. С Решение №749 на Столичен общински съвет  ЦДГ №80 се преобразува в ОДЗ №97 „Изгрев”. В детското заведение са обхванати повече от 200 деца от една до шестгодишна възраст.

Към 2017 г. в детската градина са обхванати повече от 210 деца от две до шестгодишна възраст. Разполага с три новопостроени сгради, отговарящи на всички изисквания и наредби.

Основна цел на детската градина е да отговори на новото време с професионална подготовка на учителите, осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата чрез организиране на позитивна, творческа среда и прилагане на иновативни технологии. С Решение №403 на Столичен общински съвет от 09.06.2016г. детската градина се преименува в ДГ №97 „Изгрев“.
През тези 40 години детската градина запази своя новаторски дух, но и съхрани фолклорните традиции и обичаи на село Лозен, предавайки ги от поколение на поколение. За дейността на детската градина говорят многото тържества и празници, провеждани всяка година и наградите, с които се гордеем!

Адрес: с.Лозен, ул. „Янко Панайотов” №29

Директор  - тел: 02/992-63-04 

Медицински кабинет - тел: 02/992-63-54

Филиал Долни Лозен, ул.Светлина №2 –  тел: 02/992-65-44

e-mail: odz97@mail.bg

уеб: www.dg97-izgrev.com

История

ИСТОРИЯ ЛОЗЕН

Забележителности

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys