ЛОЗЕН

Начало

lozen zaglavnaЛозен се намира на 15 км източно от София, по автомагистрала „Тракия“. На север селото граничи с Казичане, на изток със София-град, на запад граничи със село Герман, а на юг с Лозенската планина. Разположено е в една от най-високите стопанско усвоени части на Лозенската планина. Надморската височина на селото е от 700 до 900 метра.

Климатът в Лозен е умереноконтинентален субхумиден с добре изразени годишни сезони. Средните годишни температури на въздуха са -1°С през януари до 30°С през юли. Средните годишни температури са отрицателни от началото на декември до средата на февруари. От второто десетдневие на юни до средата на септември температурите са над 20° С.

Годишния ход на валежите има ясно изразен континентален характер - зимните валежи (100-120мм) са значително по-малко от летните (120-180 мм). През селото протичат 6 малки рекички, чийто малък отток се засилва със снеготопенето и намалява през пролетно-летните месеци.

Почвите около Лозен са няколко вида: по високите склонове на планината те са канелени-горски, в подножието на планината са алувиални и алувиално-ливадни, а на територията на самото село и под него са са ливадно-канелени почви. Алувиалните и алувиално-ливадните почви имат песъчливо глинест състав, който благоприятстван от плитките подпочвени води създава благоприятни условия за развитието на земеделски култури. Растителната покривка в Лозен е изключително разнообразна, което се дължи на местните екологични условия и на влиянието на човешката дейност върху растителността.

Както климатът, така и сложният релеф са първостепенните природни фактори за разнообразната флора и фауна на района. На териториите, които сега са заети от селскостопански култури, има тревисти видове, като саадина, белизима, луковична ливадина и др. Разновидностите на садината включват голям брой съпътстващи видове като метлица, очеболец, власатка, детелина и др. По тези места често се срещат представители на дървесна и храстова растителност, които са остатаци от съществувалите някога горски и храстови общества. Доста често срещани са зимен дъб, цер, глог и др. Над 800-900м надм. височина виреятгори от зимен дъб, трепетлика, габър, а на по-голяма височина и дъб.Най-ниските територии по-широко разпространение имат върби, тополи и акация. Животинския свят е представен от малко на брой видове. От земноводните се срещат жълтокоремна буика, голяма водна жаба и по рядко дъждовникът. Дребните гризачи са представени от обикновената полевка, а бозайниците - от зайците.

Село Лозен се намира в полите на Лозенската планина. Макар и невисока, планината предлага красиви гледки в далечина към Витоша, Плана, Рила, Вакарелска планина, Стара планина, както и цялото Софийско поле. От най-високия връх Полуврак се вижда язовир „Искър“.

Туристическата база в Лозенска планина е много бедна. Хижи липсват, а единственият туристически заслон е „Синаница“, намиращ се под поляните в м. Дърводелеца, високо над р. Искър. Отворено за ползване е преддверието на Ловната жижа. Има няколко открити заслона (тип навес) - Голия рид, Ловния заслон под връх Раковичка могила, заслон Половрак под едноименния връх, заслон Урвич в едноименната местност над обиколната пътека. 2-те лентови маркировки (червена и жълта), започващи от Лозен през връх Половрак до селата Долни Пасарел и Кокаляне, са положени през лятото на 1999 г. По-стара е синята лентова маркировка по почвения път от Долни Пасарел по река Ракита за село Габра.

Първите заселници по тези земи са одри и огости, които според редица запазени сведения в черковните книги и стенописи били християни. Такъв до голяма степен е храмът "Св Мъченик Георги" в Долни Лозен. Той е реставриран от катедра "Реставрация" на Националната художествена академия със средства, събрани от жителите на селото.

За село Горни Лозен разказват, че е основано от юнак, надвил "чер арапин" и спечелил свободата на свои сънародници. За Долни Лозен разказват, че е основан от преселници, живеещи в местността Селище (Новиханско). Местните хора разказват също, че селата са основани от двамата братя Лозанови, които се скарали и разделили заради стадото което пасяли заедно.

В историческите извори село Лозен се споменава още от турско време. Едно от неоспоримите доказателства за съществуването му още от Втората българска държава е наличието на Лозенския манастир. Той възниква през 1382 г., когато е завладяна Урвишката крепост и София пада под османска власт. Скоро след това манастирът бива разрушен, за да бъде възроден отново през 17 в.

 

КМЕТСТВО ЛОЗЕН:

Кмет: Георги Младенов

Албена Спасова - Старши специалист

Христина Колва - Специалист

Адрес: ул. „Съединение” № 112
Телефон: 02/992-64-64; 02/992-63-64


Новини

НАЗАД201 ОУ " Св.Св.Кирил и Методий" - с.Горни Лозен

201 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ -  Горни Лозен

201 ОУ

В Лозен килийно училище е съществувало още през 18в. – в манастира „Св.Спас”.

Светското просвещение в Горни Лозен бележи началото си от 1879г., само една година след Освобождението, когато (по съвет на лозенския поп Къшо) бедните, но жадни за прогрес и просвета лозенци, си откриват училище  – едно от първите след освобождението в Княжество България.

 За школото предоставя част от своята къща дядо Митре Газибаров (неговата фамилия съществува в Лозен и днес). Учениците са 18, а учителят е един -самоковецът Иван Хаджидимитров.

 През 1891г. е построена първата сграда на училището – дървена и паянтова, но събира вече три групи ученици с трима учители. През 1897г. училището е вече с пет отделения, в които учат деца и от Долни Лозен.

 Първият прогимназиален клас е открит през 1921-1922г. Училищната сграда е недостатъчна, за това домът на Господин Милотинов Станьов става още един училищен „филиал”. Следващата година друг лозенец, Веселин Берберски, отделя стая за втори прогимназиален клас.

 През 1956г. започва строежът на сегашната сграда на училището. Строена е с активно участие и доброволен труд на хората от Горни Лозен. Открита е тържествено на 20.10.1957г.

Днес в училището се обучават 198 ученика от I  до VII клас.  Училището разполага с оборудвани със съвременна техника класни стаи, обширна спортна площадка, висококвалифициран педагогически персонал. Активно работи по национални и европейски програми и проекти.

 

Контакти:

с. Лозен - 1151, район Панчарево, общ. Столична
ул. "Св.св. Кирил и Методий" №17

Сайт: https://201ou.alle.bg/
и-мейл: lozen201sou@abv.bg

тел. 02/992 64 34

История

ИСТОРИЯ ЛОЗЕН

Забележителности

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys