logo panch

Профил на купувача

Профил на купувача (47)

Протокол на основание чл. 97 , ал.4 от ППЗОП от проведено публично заседание , относно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на Глава 26 от ЗОП,  чрез " Събиране на оферти с обява " , с предмет : " Изграждане, благоустройство и реновиране,  и инженеринг на детски , спортна и фитнес площадки на територията на район Панчарево по 6 / шест / обособени позиции. 
Страница 1 от 4

Обществени поръчки

Конкурси